12. august 2014

EÚ: 6 najdôležitejších zmien pri zmluvách o úvere

Do 21.marca 2016 musí Slovensko prijať nové opatrenia v oblasti poskytovania úverov. Dôvodom je potrebná harmonizácia so smernicou Európskeho parlamentu a rady 2014 RADY 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie.

Cieľom smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú zmluvy o úvere týkajúce sa nehnuteľnosti určených na bývanie.

Hlavné zmeny:
1. Zakázané budú reklamné formulácie, ktoré môžu vytvárať falošné očakávania spotrebiteľov. Každá reklama na zmluvy o úvere, v ktorej sa uvádza úroková sadzba alebo akékoľvek iné číselné údaje súvisiace s nákladmi spotrebiteľa spojenými s úverom bude musieť obsahovať štandardné informácie (napríklad RPMN, výšku či počet splátok, celkovo zaplatenú sumu, poplatky a náklady so zmluvou o úvere).
2. Bude zakázané viazanie poskytnutia úveru na kúpu iného produktu.
3. Predzmluvne poskytované informácie budú musieť umožňovať ľahké porovnanie s inými produktami na trhu.
4. V prípade predčasného splatenia úveru bude mať spotrebiteľ právo na primerané zníženie nákladov spojených s úverom.
5. Poplatky za nesplácanie úveru nesmú byť vyššie, ako je nevyhnutné na náhradu nákladov, ktoré veriteľovi vznikli v dôsledku nesplácania úveru.
6. Členské štáty budú musieť prijať opatrenia, aby boli veritelia primerane ústretoví predtým, než začnú konať vo veci realizácie záložného práva.

Celá tlačová správa: TU

Médiá: TU