Kto sme

ASBK je reakciou na mnohé podnety klientov bánk, ktorí sú nespokojní so službami alebo správaním sa bánk.

ASBK bude aktívne navrhovať spôsoby na vylepšenie, nápravu vzťahov medzi bankami a ich klientmi. Prostredníctvom ASBK bude koordinovaný postup klientov bánk, aby ich požiadavky a pripomienky boli premietnuté do právnych predpisov a praxe bánk.

Čo chceme

 1. Zjednotiť a koordinovať postup klientov bánk.
 2. Stanoviť pravidlá pre zrovnoprávnenie bánk a ich klientov.
 3. Zlepšiť vzťahy medzi bankami a ich klientmi.
 4. Upozorňovať na nekalé praktiky bánk.
 5. Minimalizovať náklady na ochranu práv klientov bánk.

Čo robíme

 1. Prijímame a riešime podnety na preskúmanie postupu bánk.
 2. Pripravujeme analýzy a komentáre k praktikám uplatňovaným bankovým sektorom voči spotrebiteľom.
 3. Predkladáme návrhy na zlepšenie vzťahov medzi bankami a klientmi.
 4. Na návrh klientov bánk vstupujeme do sporov s bankami. 
 5. Preskúmavame súlad všeobecných obchodných podmienok a zmlúv pripravovaných bankami s právnymi predpismi a iniciujeme konania pre ich zosúladenie.

Čo nerobíme

 1. Nevenujeme sa problematike iných spotrebiteľských  odvetví či sporov (napr. nebankové subjekty, poisťovne,  obchody a obchodné reťazce, telekomunikační a internetoví provideri atp.)
 2. Neposkytujeme ekonomické poradenstvo (napr. neporovnávame výhodnosť bankových produktov)
 3. Neprijímame opakované podnety, resp. podnety, ktoré už boli vyriešené a nenastala žiadna zmena v skutočnostiach rozhodujúcich pre daný prípad.