UniCredit bank a viacnásobné zúčtovanie platieb

UniCredit banka viacnásobne účtovala jednu platbu. 

Dotknutí klienti: 

Priebeh kauzy:
Okolnosti: 
 
Klient namietal, že banka mu pri zahraničných platbách účtuje viackrát tú istú platbu. Písomné vysvetlenie a následné preverenie namietaných skutočností potvrdilo, že banka postupovala správne.
Pri zahraničných platbách totiž nedochádza k okamžitému zúčtovaniu platieb. Pri platbe kartou sa realizuje rezervácia platby a až následne dochádza k jej zúčtovaniu. Preto sa môže javiť, že banka klientovi zúčtovala jednu platbu viackrát. V skutočnosti došlo len k časovému nesúladu medzi rezerváciou platby a jej zúčtovaním, čo sa prejavilo aj v bankových výpisoch ako viacnásobné zúčtovanie platby.

Stanovisko ASBK: 

Napriek tomu, že banka postupovala formálne správne, nedokázala jej klientovi zrozumiteľne vysvetliť jej postup. Z uvedeného dôvodu sa naštrbil vztah medzi bankou a jej klientom. Máme za to, že banka v postavení  profesionála by mala za každých okolností vedieť klientovi vysvetliť jemu pochopiteľným jazykom všetky otázky a nejasnosti, na ktoré sa klient pýta.