05. máj 2014

Novely proti úžere spotrebiteľa

Prehľad najdôležitejších zmien zákonov v dôsledku novely č. 106/2014:

Novela zakotvuje v Občianskom zákonníku pojem úžera a zavádza maximálnu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Presná výška úverových stropov bude stanovená osobitným predpisom.

Zavádza sa obligatórna aplikácia predpisov Občianskeho zákonníka na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ.

Orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy bude aj bez návrhu prihliadať na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku veriteľa voči spotrebiteľovi. Inak povedané automaticky sa bude prihliadať na premlčanie a preklúziu nárokov veriteľa.

Zakazujú sa osobné návštevy spotrebiteľov v ich domácnosti alebo na pracovisku. Rovnako sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine.

Záväzkové vzťahy súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou spravovať slovenským právnym poriadkom, ibaže právo, ktoré by bolo inak rozhodné, poskytuje spotrebiteľovi lepšiu ochranu jeho práv. 

Veriteľ pri omeškaní splátky spotrebiteľského úveru bude povinný informovať spotrebiteľa SMS správou o jeho omeškaní najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti splátky.

Celé znenie novely č. 106/2014 : TU