16. február 2014

Navrhli sme vstup prokurátora do konania

Za účelom zabezpečenia väčšej transparentnosti a dodržiavania zákona sme navrhli, aby do sporov s Prima bankou vstúpil prokurátor.  

Každý spotrebiteľ môže v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadkok v platnom znení žiadať miestne príslušnú prokuratúru (podľa príslušného súdu) navrhnúť, aby do sporu vstúpil prokurátor.

V žiadosti je potrebné označiť súdne konanie (spisová značka, žalobca a žalovaný, súd), predmet sporu (musí sa jednať o spotrebiteľský spor) a odôvodniť návrh vstupu prokurátora do konania.

V prípade potreby zaslania vzorovej žiadosti o vstup prokurátora do konania nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@asbk.sk