05. august 2014

SOI nemôže kontrolovať spotrebiteľské úvery bánk

Krajský súd v Bratislave v spore vedenom pod sp. zn. 2S/244/2013 medzi Poštovou bankou, a.s. a SOI rozhodol, že SOI nemá právo kontrolovať dodržiavanie zákona pri spotrebiteľských úveroch poskytovaných bankami. Zrušil tak prax, ktorú v dôsledku nejednoznačnosti zákona zaviedli NBS a SOI. Podľa dohody medzi NBS a SOI bola príslušná na kontrolu dodržiavania zákona v oblasti spotrebiteľských úverov práve SOI, keďže zákon výslovne takúto kompetenciu nezveril NBS. Súdnym rozhodnutím došlo k jednoznačnému rozdeleniu kontrolných právomoci medzi NBS vo vzťahu k bankám a SOI voči ostatným subjektom poskytujúcim spotrebiteľské úvery.

Stanovisko ASBK : Tlačová správa 

Celý text rozhodnutia: TU

Médiá: TU