17. máj 2014

Novinky v zákone o ochrane spotrebiteľa

Zákonom č. 102/2014 Z.z. bol s účinnosťou od 1.5.2014 (avšak v prípade niektorých ustanovení až od 13.6.2014) novelizovaný aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“).

Prehľad najvýznamnejších zmien:

- Spotrebiteľom už nie je právnická osoba.

- Bola zakotvená povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia.

- V súlade so smernicou 2005/29/ES došlo k definovaniu pojmu produkt, ktorého obsah v sebe zahŕňa výrobok, službu, nehnuteľnosť a iné práva a záväzky.

- V zmysle ustanovení nového § 4a sa predávajúcemu zakazuje zaťažovať spotrebiteľa neprimeranými (vo výške prevyšujúcej skutočné náklady vzniknuté v tejto súvislosti predávajúcemu) poplatkami za použitie platobného prostriedku alebo využitie spôsobu platby (ak nejde o poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb za poskytnutú platobnú službu). Rovnako sa predávajúcemu zakazuje používať telefónne číslo so zvýšenou tarifou.

- Podľa nového §5a ZOS, je neprípustným zabezpečenie záväzku spotrebiteľa dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa zmenkou alebo šekom, či splnomocnenie tretej osoby za účelom uznania svojho dlhu.

- V § 7 ods. 1 ZOS sa upresňuje, že nekalé obchodné praktiky sú zakázané nielen počas, ale aj pred a po ukončení vykonávania obchodnej transakcie. Zákaz nekalých praktík vzťahuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy, a to vrátane vymáhania pohľadávky z takejto zmluvy.

- Od spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady vzniknuté v tejto súvislosti osobe vymáhajúcej pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľskej zmluvy. Ani predávajúci, ani osoba vymáhajúca pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy, viac nesmú spotrebiteľa na účel vymáhania pohľadávky navštevovať doma, na pracovisku, alebo ho akýmkoľvek iným spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo po osemnástej hodine.

- Orgány budú z úradnej povinnosti (ex offo) prihliadať na premlčanie a preklúziu nárokov veriteľa zo spotrebiteľských zmlúv.

- Na vydanie predbežného opatrenia orgánom dozoru po novom postačuje, aby orgán dozoru získal podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv poškodzujúcich záujmy spotrebiteľa.

Celé stanovisko ASBK k novele č. 102/2014 Z.z. nájdete v sekcii ASBK radí: TU