VÚB Banka a zvýšenie istiny úveru z dôvodu odkladu splátok

 VÚB Banka - zvýšenie istiny úveru z  dôvodu odkladu splátok

Dotknutí klienti

Priebeh kauzy

Okolnosti

Banka klientovi zvýšila istinu (základ zostatku) úveru s odôvodnením, že počas čerpania úveru došlo k odkladu splátok. VÚB tvrdí, že jej patria úroky aj za obdobie odkladu splátok a z toho dôvodu došlo k navýšeniu istiny. 

Stanovisko ASBK: 

Postup banky bol po striktne právnej stránke v poriadku. Z predloženej dokumentácie ako aj zo stanoviska Národnej Banky Slovenska vyplýva, že banka nemá dostatočne transparentne upravený spôsob, akým je klient oboznámený o spôsobe úpravy jednotlivých splátok po ukončení doby odkladu. V prípade odkladu splátok, sa totiž predlžuje trvanie úveru,  za ktoré má banka nárok na úroky, ktoré sa následne rozpočítavajú na zvyšné splátky po ukončení doby odkladu.

Klientom bánk odporúčame, aby v prípade odkladu splátok, žiadali banku o písomné vyhotovenie prehľadu nových splátok po uplynutí obdobia odkladu, tak aby  nedošlo k omeškaniu so splácaním nových splátok. Zároveň odporúčame, aby si klienti dôkladne preverili či sa odklad splátok úveru týka nielen úveru ale aj prípadných poplatkov za vedenie účtu, poistenia a iných zmluvne dohodnutých plnení.