Prima banka a účtovanie vyššej anuitnej splátky napriek splateniu časti úveru

Prima banka a účtovanie vyššej anuitnej splátky napriek predčasnému splateniu časti úveru.

Dotknutí klienti: 

Priebeh kauzy:
Okolnosti: 
 
Prima banka napriek tomu, že klient predčasne splatil značnú časť zostatku úveru a banka mu oznámila novú nižšiu splátku, klientovi z účtu strhávala splátku v pôvodnej výške. Klient banky, tak paradoxne platil rovnako ako keby z úveru nesplatil predčasne nič.   

Stanovisko ASBK:

ASBK odporúča klientom Prima banky, aby dôsledne kontrolovali akúkoľvek korešpondenciu banky a trvali na písomnom stanovisku zodpovedania ich otázok. Všetkých klientov Prima banky vyzývame, aby si prekontrolovali výšku svojich splátok a to aj spätne o pár rokov dozadu. Je vysoko pravdepodobné, že chyba sa týka viacerých klientov.
Klienti, ktorým banka stiahla finančné prostriedky v rozpore so zmluvou alebo zákonom majú jednak nárok na ich vrátenie a to aj vrátane úrokov z omeškania a jednak nárok na prípadnú náhradu spôsobenej škody. Poškodení klienti sa môžu taktiež obrátiť na súd so žiadosťou o určenie primeraného finančného zadosťučinenia, ktoré im zaplatí banka ako odškodné za jej pochybenia. Ako spotrebitelia sú pritom zo zákona oslobodení od platenia súdnych poplatkov.