Prima banka a poplatok za správu účtu

Účtovanie poplatku Prima bankou za správu účtu v rozpore so zmluvou.

Dotknutí klienti: 

Priebeh kauzy:
Okolnosti: 
 
Klienti mali pevne dohodnutý poplatok za správu úverového účtu (napr. 79 SKK/2,62 EUR). Prima banka odvolávajúc sa na možnosť zmeny poplatkov novým sadzobníkom pristúpila k jednostrannému navýšeniu poplatkov v niektorých prípadoch až na sumu 12 EUR/mesiac.

Stanovisko ASBK: 

Nemožno akceptovať postup banky, ktorá jednostrannými úkonmi zvýšila poplatok za správu úverovéh účtu o viac ako 400%. Takéto navýšenie nemožno obhájiť ani zvýšenými nákladmi. Klient banky by v žiadnom prípade neakceptoval zmluvu, pokiaľ by vedel, že banka mu zvýši poplatok takýmto dramatickým spôsobom. Možno teda uzatvoriť, že ekonomické rozhodnutie spotrebiteľa bolo ovplyvnené počiatočnou zdanlivou výhodnosťou ponuky, ktorá bola následne jednostranne zmenená bez nutnosti dohody s klientom. Takýto postup banky je v rozpore s dobrými mravmi.