Prima banka a jednostranné zvýšenie úrokovej sadzby z dôvodu väčšej miery rizika klienta

Hypotéka Dexia (Prima banka) a zvýšenie úrokovej sadzby z dôvodu zvýšenej miery rizika klienta.
Jednostranná zmena zmluvných podmienok zo strany Prima banky (Dexia banka).
 
Dotknutí klienti:
 • Súčasní klienti Prima banky,  ktorí uzatvárali hypotekárne úverové zmluvy s Dexia bankou (vrátane tých, ktorí uzatvorili dodatok k zmluve).
 • Bývalí klienti Prima banky, ktorí sa z dôvodu bankou jednostranne zvýšeného úroku rozhodli odísť do inej banky.
Priebeh kauzy:
 • Spracúvame podklady. 
 • Národná Banka Slovenska potvrdila, že postup Prima banky sa javí ako netransparentný a neexistujú žiadne pravidlá či opatrenia Národnej Banky Slovenska na stanovenie úrokovej sadzby pre klientov, ktorými argumentuje Prima Banka.
 • Na základe podnetov klientov vstupujeme do konania ako vedľajší účastník
 • Požiadali sme prokurátora o vstup do konania
 • Očakávame prvé pojednávania vo veci na Okresnom súde Žilina
 • V októbri sa bude konať prvé pojednávanie vo veci
 • Krajský súd v Žiline zrušil rozhodnutie Okresného súdu Žilina, ktorý pochybil pri skúmaní platnosti rozhodcovskej zmluvy. Je vysoký predpoklad, že drvivá väčšina rozhodcovských doložiek bývalej Dexie banky (teraz Prima banky) bude označená za absolútne neplatné a teda právne nezáväzné.
 • Okresný súd v Žiline označil za neprijateľnú zmluvnú podmienku, na základe ktorej Prima banka pristúpila k jednostrannej zmene úrokovej sadzby klientov. Očakávame písomné vyhotovenie rozhodnutia (rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť).
 • Krajský súd v Žiline vyhlásil 23 zmluvných ustanovení za absolútne neplatné a zároveň neprijateľné zmluvné podmienku. Voči rozhodnutiu už nie je prípustné odvolanie.
 • Banka už nemôže postupovať podľa zmluvy. Poškodení klienti môžu žiadať vrátenie navýšených splátok a zároveň odškodnenie!!!

 
Okolnosti:
 
Klienti bývalej Dexie banky boli pred uplynutí fixácie úveru vyzvaní Prima bankou na podpis dodatku k zmluve, ktorým by akceptovali buď 3 alebo 5 ročný fixovaný úrok (vyšší ako by im vychádzal podľa zmluvne dohodnutého výpočtu).  V opačnom prípade banka pristúpi k jednostrannému navýšeniu úrokovej sadzby z dôvodu zvýšenia miery rizika u klienta.
 
Toto jednostranné navýšenie predstavuje nárast zmluvne dohodnutého úrokového rozpätia o viac ako 200%. 
 
Banka sa pritom odvoláva na ustanovenie zmluvy, ktoré tvrdí, že banka môže jednostranne zmeniť úrokovú sadzbu ak sa zmení miera rizika klienta predovšetkým podľa rizikovej váhy stanovenej pravidlami Národnej Banky Slovenska. Národná Banka  Slovenska pritom viac krát potvrdila, že bankám nestanovila žiadne pravidlá pre posudzovanie rizikovej váhy klientov.

Stanovisko ASBK: 

Prima banka šablonovitým postupom, zvýšila súrokovú sadzbu viacerým klientom, u ktorých nedošlo k porušeniu zmluvných podmienok. Klienti sa márne domáhajú konkrétneho vysvetlenia. Z dostupných informáciií vyplýva, že s najväčšou pravdepodobnosťou postupom Prima banky došlo ku kolektívnemu poškodeniu klientov Prima banky (bývalej Dexie banky).